Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Skoronice

Návštěv :
Celkem : 9428
Týden : 27
Dnes : 0

OBRÁZEK : kameny.gif

 

Teď, když jsme se naučili létat v povětří jako ptáci a potápět se jako ryby v moři, zbývá už jen jediné: naučit se žít na zemi jako lidé.

       

                                                                                   Shaw George Bernard

 

OBRÁZEK : kameny.gif

 

 OBRÁZEK : histori.gif

 

HISTORIE I.

 

Úryvky z Obecní kroniky a Kroniky národní školy ve Skoronicích, které popisují historii knihovny.

 

 

OBRÁZEK : kameny.gif

Obecní kronika

 

Rok 1921

 

Čtenářský spolek založen byl v měsíci září 1905. Spolek tento několik let prospíval, až konečně ztratili lidé zájem pro tak důležitou věc, takže spolek zůstal úplně v nečinnosti. Prvním předsedou jeho byl p. Lunga Josef, č.p. 37. Obnoven byl po válce 18. dubna 1920, znamenitě prospívá a má mnoho knih jak vzdělávacích, tak zábavných. Účelem spolku je vzájemné vzdělávání svých členů. Spolek je nepolitický. Prvním předsedou obnoveného spolku byl p. Krist Fabian č.p. 4.

 

Rok 1935

  

V naší obci nalézají se čtyři knihovny, a sice: "Knihovna obecní", knihovna "Čtenářského spolku", knihovna spolku "Omladiny" a knihovna spolku "Orel".

 

 

Rok 1946

 

Všechny knihovny v obci byly sloučeny dohodou v jednu -

a to obecní. Jsou to: Obecní, Čtenářského spolku, Orelská, Omladinská a Kronikářsko-rodopisného kroužku. Předsedou místní osvětové rady a kníhovní rady byl

Josef Šindler č.p. 115.

 

 

Rok 1950

 

Dnem 1. listopadu provedla Místní ogranizace KSČ změnu ve vedení obecní veřejné knihovny. Knihovníkem je nyní František Mráz č.p. 11 a pomocníkem Miroslav Lunga, č.p. 110. Z knihovny vyřadili veškerou starou a románovou literaturu a zakoupili knihy tendence pokrokové a socialistické.

 

 

Rok 1961

 

V roce 1961 se v knihovně ujal knihovnictví p.Alois Táborský

č.p. 68.

 

 

Rok 1973

 

Naše veřejná knihovna je umístěna na bývalém "Liďáku" č.p. 36, bývalé spolkové místnosti, patřící V. Blahynkovi č.p. 53. Knihovna má téměř 2.000 svazků, je hojně navštěvována a v celookresní statistice jsme uváděni co do počtu přečtených knih a počtu čtenářů na obyvatele mezi 10 prvních obcí. Knihovnicí je Ludmila Hudcová, rozená Klimešová č.p. 38, svoji práci dělá s chutí a dobře. Půjčuje každou neděli od 10-12 hod, v létě 2x za měsíc s prázdninovou přestávkou.

 

Rok 1979

 

Místní lidová knihovna, kterou vede Ludmila Hudcová č.p. 153, vykazuje každoročně velmi dobrou činnost, za což knihovnice obdržela před 3 lety Čestné uznání a věcný dar. Knihovna je nyní řízena Městskou lidovou knihovnou ve Vracově.

Knižní fond je k 31. 12. 1979 následující:

Naučných knih 423 svazků

Krásná literatura pro dospělé 1.177 svazků

Naučných knih pro mládež 68 svazků

Krásná literatura pro mládež 502 svazků

Za rok 1979 se půjčilo úhrnem 4434 knih, což je v průměru na jednoho občana necelých 9 knih. Čtenářů je celkem 109, z toho 48 do 14 let. Tento údaj však nutno brát tak, že z každého domu je evidován pouze jeden člověk, který však půjčuje knihy pro celou rodinu, takže čtenářů je nejméně jednou tolik.

 

Rok 1988

 

V domku č.p. 36 je umístěna Místní lidová knihovna, ve které se půjčují knihy 1x týdně. Knihovnickou práci vykonává Ludmila Hudcová č.p. 153.

 

Rok 1991

 

V souvislosti s chystanou slavností  - IV. sjezdu rodáků a přátel Skoronic - bylo nutné spoustu věcí v obci opravit a vylepšit. Dělala se nová fasáda na Obecním domě, bourala se stará knihovna a stěhovala se do bývalé školy.

 

Rok 1992

 

Místnost v mezipatře budovy bývalé základní školy obývá od loňského března místní knihovna. Je třeba přiznat, že s přestěhováním knihovny klesla návštěvnost čtenářů, hlavně těch dříve narozených. Zmáhá je chůze do schodů a některé "tetičky a strýce" odrazuje vchod ze zadního obecního traktu. Jeví se jim jako nevyhovující.

 

OBRÁZEK : kameny.gif

 

Kronika národní školy ve Skoronicích

Školní rok 1901-2

Knihovna žákovská založena byla počátkem ledna r. 1902 a to tím, že za obnos 10K, který věnovala obec, bylo zakoupeno 12 prvních svazků. Když pak v lednu téhož roku uspořádal uspořádal jsem (Bedřich Kračmer - první učitel, rozený ve Slavkově u Brna, dne 14. února 1864) divadelní představení. Z čistého výnosu 34K 33h v dorozumění Místní školní rady a ochotníků věnováno 20K na žákovskou knihovnu a 14K 33h určeny na zřízení jeviště ve Skoronicích. Z obnosu 20K, který byl určen na žákovskou knihovnu, bylo zakoupeno 23 svazků, které i s vazbou pod odrážce 10% slevy z ceny nevázaných knih stály 18K 89h. Porto a dodání obnášelo 75h, takže z 20K věnovaných zbylo 36h. Za půjčení knih ve školním roce 1901-2 vybráno 2,54K. K tomu zbylých 36h činí 2,90K pro příští objednávku.

 

Školní rok 1902-3

Z výnosu divadelního představení pořádaného o prázdninách roku 1903 dali studující 11K, takže na rozmnožení knihovny bylo po ruce 11K + 2,9K = 13,9K. K tomu za půjčování knih ve školním roce 1902-3 vybrány 2K. Bylo tedy v hotovosti 15,9K. Za obnos tento objednáno v srpnu 1903 nových 17 knih a zbylo 15,90-15,36K=0,54K. Na to věnoval Josef Lang 4K, které mu obec dala za povoz, který si ve špatném počasí sám objednal. Za tento obnos 4,54K a 11h, které jsem si z peněz na jeviště věnovaných připůjčil a 1,41K, které jsem sehnal, odebral jsem I. ročník "České obrázkové knižnice pro mládež" vydané u Fragla ve Velkém Meziřící za obnos 6,72K. Vazbu 10 svazků obstaral p.F. Kosta. Dle toho má nyní knihovna žákovská 62 svazků.

 

Školní rok 1904-5

Ve školním roce 1904-5 získáno z divadelního představení pro knihovnu žákovskou 20K.

 

Školní rok 1905-6

Ve školním roce 1905-6 v hostinci vybráno a vydraženo 3,88K. Z obnosu 23,88K nahrazeno 11h vypůjčených z peněz na jeviště.Pak zasláno Frgalovi za 16 sešitů "České obrázkové knižnice" s 10h známkou 4,88K, za vazbu 10 knih p-Kostovi 3K, za 8 sešitů téže knižnice p.Šaškovi s 5h známkou 2,29K, na vazbu 2 knih p.Kostovi ponecháno 60h za II ročník "Dětského máje" s 5h známkou 4,05K. Za obnos 8,59K objednají se knihy. Knihovna měla v předešlém školním roce 62 svazků. Rozmnožena o 10 svazků, má tedy 72 svazků. K posledně uvedenému obnosu 8,59K přibylo 20K, dar to p. Františka Moresa, půllánika č.p. 7. Za tento obnos objednají se knihy, při čemž i na vazbu pamatovati jest.

 

Školní rok 1926-7

Ve II.třídě zřízena žákovská čítárna. Vyloženy jsou časopisy: Malý čtenář, Lípa, Radost, Mládí. Časopisy zaplatil jednak Dorost Čsl.Č.kříže a jednak místní rada školní.

 

Školní rok 1927-8

V žákovské čítářně ve II.třídě vyloženy tytéž časopisy co loni. Čte se pilně. Škoda, že není časopisů více. Místní knihovní rada darovala do školní žákovské knihovny knihu: Petrus, Barevné střepy, kterouž darem obdržela od Ministerstva škol a národní osvěty.

 

Školní rok 1929-30

Pro školní dítky i letos byla ve II.třídě čítárna. Vyloženy zde časopisy Lípa, Radost, Mládí, Mladý svět a Noviny pro malé děti.

 

Školní rok 1932-3

V učitelské konferenci byla přidělena učitelská knihovna a učební pomůcky Jindřichu Konečnému, žákovská knihovna Josefu Nevyjelovi.

 

Školní rok 1938-9

Následkem změněných poměrů byla nařízena revise knihoven. Ze žákovské knihovny vyloučeno 10 knih většinou pro zastaralý sloh a obsah a zůstalo 259. V učitelské knihovně nebyly nalezeny knihy, který by odporovaly změněným poměrům a zůstává tedy 189 knih.

 

1938-1945

 

Nařízení o vyloučení určité literatury z knihoven bylo obcházeno. V obci byly tři knihovny spolkové a jedna veřejná. Seznamy byly přepsány a vzácnější knihy ukryty u občanů i v zemi, z Obecní knihovny se podařilo jen některé jako "ztracené" ukrýt. Ve škole přepsána část seznamu učitelské knihovny ukryto tak 15 knih (z obavy před prohlídkou v bedně v zemi, kde byly vlhkem poněkud poškozeny), ze žákovské knihovny ukryto 42 knih, přihlášeno jako závadných 74, zůstalo 178 svazků, z učitelské knihovny přihlášeno 23 knih, zůstalo 152 svazků, z knihovny pro chudé odevzdáno všech 42 učebnic.Vyřaděné knihy a pomůcky musili se odevzdat na okresním úřadě a byly určeny do stoupy.